شواهدی وجود دارد که ادراکات زیبایی را تعیین می کند تکامل یافته است ، که چیزها ، جنبه های مردم و مناظر زیبا به نظر می رسد به طور معمول در موقعیت هایی که به احتمال زیاد بقای ژنهای درک شده انسان می دهد …