شواهدی وجود دارد که ادراک از زیبایی هستند تکاملی مشخص, که همه چیز, جنبه های مردم و مناظر زیبا در نظر گرفته به طور معمول در شرایط به احتمال زیاد به افزایش بقای ژن انسان درک یافت…